eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 08.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Noc mze a galri 2009 v dopravnom mzeu v Bratislave
Peter, 18.05.2009 (5439 pretan)

   V sobotu 16. mája 2009 sa pri príleitosti Medzinárodného da múzeí uskutonil u piaty roník akcie s názvom „Noc múzeí a galérií“. Ja som sa u tradine išiel do pozrie Dopravného múzea na Šancovej ulici v Bratislave. Z múzea o 11.30 hod. odchádzal mimoriadny parný vlak cez Lama na Rendez. Na Rendeze som však bol minulý týde, preto som nemal v úmysle ís aj tam. Krátka fotoreportá zo sobotajšej návštevy Dopravného múzea v Bratislave je tu.

Akcia „Noc múzeí a galérií“ prebiehala na území celej Slovenskej republiky, ale pochopitene, e najviac múzeí a galérií je sústredených v Bratislave, v ktorej návštevníci mohli navštívi vyše 70 expozícií a výstav na 30 miestach. Dopravný podnik Bratislava v rámci akcie pripravil pre návštevníkov bratislavskej Noci múzeí a galérií prekvapenie, a to MHD  zadarmo. Kadý návštevník, ktorý mal platnú vstupenku do niektorého z múzeí, mal poas trvania akcie v Bratislave dopravu zadarmo.
 
Parné rušne 434.128 a dymiaca 331.037
Parné rušne
 
Ke som prichádzal okolo desiatej hodiny k múzeu, u z diaky som videl zástup udí akajúcich na zakúpenie vstupenky. Nezostávalo mi ni iné, ne sa postavi do fronty. Za mnou prichádzali alší a alší návštevníci. Tu do Dopravného múzea do obedu prišlo asi 600 udí.
 
Východ z haly k perónu . 1, pri ktorom bol pristavený parný vlak
K prvému perónu 
 
Parný vlak pri peróne . 1
Parný vlak pri peróne . 1
 
Niektorí návštevníci si u prezerali expozíciu v múzeu, iní išli rovno k pristavenému mimoriadnemu parnému vlaku do Lamaa a na Rendez. asu do odchodu parného vlaku bolo ešte dos. Najprv som išiel pozrie vonku vystavené exponáty a Uhranku na ele mimoriadneho vlaku. Potom som sa presunul dovnútra, aby som si poprezeral vystavené technické zariadenia a prístroje, ktoré sa kedysi pouívali na elezniciach.
 
 
Expozícia v múzeu dopravy
Expozícia v múzeu dopravy
 
Výstraná tabuka s odkazom platným aj dnes
Expozícia v múzeu dopravy
 
Expozícia v dopravnom múzeu
Expozícia v dopravnom múzeu
 
Lampáre - tu môete vyjadri svoju nespokojnos s ímkovek
Expozícia v dopravnom múzeu
 
Expozícia v dopravnom múzeu
Expozícia v dopravnom múzeu
 
Expozícia v dopravnom múzeu v hale s automobilovou technikou
Expozícia v dopravnom múzeu
 
Ke sa priblíil as odchodu mimoriadneho parného vlaku, presunul som sa opä vonku, aby som zachytil jeho odchod. Historické osobné vozne na vlaku boli plné do posledného miesta, niektorí cestujúci museli dokonca stá. Take záujem o zvezenie parným vlakom bol mimoriadne veký. Na poiarnom vlaku bol tentoraz Pomaran T 679.019, ktorý so súpravou akal na odstavnej koaji vo dvore stanice.
 
Historické vozne parného vlaku
Parný vlak
 
Záujem o parný ruše je stále veký
Parný vlak
 
Na Rendezi bol pre návštevníkov pripravení zaujímavý program, spolujazdy na parnom rušni, na motorovej drezine, a a do polnoci aj premietanie starších elezniných inštruktánych filmov v bývalej trubkárni. Medzi Rendezom a hlavnou stanicou premával motorový vlak. Program na Rendezi pripravilo Múzejno-dokumentané centrum SR a Klub priateov histórie elezninej dopravy. 
 
Parný vlak odchádza z DM do Lamaa
Parný vlak odchádza z DM do Lamaa
 
Poiarny vlak na ele s Pomaranom T 679.019 odchádza do Lamaa
Poiarny vlak odchádza do Lamaa
 
Po odchode parného vlaku som sa presunul na hlavnú stanicu, pretoe na zaujímal stav rekonštrukných prác na štvrtom nástupišti. Zatia, o parný vlak išiel do Lamaa a odtia opaným smerom na Rendez, ja som si prezrel rekonštruované 4. nástupište.
 
 
Poiarny vlak a mimoriadny vlak odchádza z hlavnej stanice na Rendez
Poiarny vlak a mimoriadny vlak odchádza na Rendez
 
Chvíu som potom akal ešte na parný vlak z Lamaa, a po jeho odchode som išiel domov. Poasie vemi neprialo akcii, dokonca poas akania na hlavnej stanici zaalo mrholi, ale sná to návštevníkov neodradilo a uili si tento de do sýtosti.
 
Fotografie z akcie sú vo fotoalbume. alšie fotografie z Rendezu si môete pozrie v tomto fotoalbume.  © Ing. Peter Páteek

Home